slaata
Slaatta Alpin

ARKITEKTENS BESKRIVELSE AV PROSJEKTET


Eiendommen befinner seg tett inntil Slaatta Skisenter, langs Slaattavegen, midt mellom Geilo Panorama og Dr. Holms Hotel.

Den ovale tomten på nærmere 3 dekar, omkranset av Slaattavegen, muliggjør to husrekker i vifteform, hver på 5 enheter med mellomliggende garasjer. Den vinklede orienteringen av chaletene, sammen med sidefor skyvninger og høydeavtrappinger, bidrar til vidstrakt utsikt og skjermede, private soner.

Det er tenkt innkjøring til husrekkene via en privat adkomstvei, med avkjøring fra Slaattavegen. I tillegg til eiendommen H/T 4 betjener adkomsten også to eksisterende hytteeiendommer. Ved innkjøringen til området er det planlagt 4 gjesteparkerings-plasser og en terrenginnpasset felles miljøstasjon, som kan betjene samtlige hytter tilknyttet adkomsten.

Bebyggelsen er tilpasset det bratte terrenget gjennom høydeavtrappinger og side-forskyvinger. Inngangs nivåene med garasjer er godt innplantet i terrenget. Overliggende bygningsdeler opptrer som adskilte og avtrappede enheter - med mellom liggende terrasser og reetablert terreng over garasjene.

Gavler mot øst/sørøst har inntil 9 m mønehøyde, mens gavlene mot vest/nordvest kun er halvparten så høye. Det bratte terrenget utgjør en skjermende bakgrunn sett neden-fra, mens bebyggelsen sett ovenfra blir mer lavmælt.

Tiltakshaver har satt seg høye kvalitetsmål for  arkitekturen og standarden i fritids-boligene - med  ambisjoner om å skape en moderne tolkning av  tradisjonelle løsninger, som samtidig harmonerer med stedlig norsk trearkitektur.

Det benyttes tradisjonelle materialer som tre, stein og torv - i tillegg til glass i ulike formater, ståldetaljer og båndtekket takutspring.

Fasadene har liggende bordkledning med horisontale vannbord for hver 35 cm, ment å gi assosiasjoner til en tradisjonell laftet tømmervegg. De lange sideveggene, hvor det også er enkelte smale vindusfelt som underordner seg fasadens linjeføring, utgjør en kontrast til de åpne gavlene.

Gavlene har store vindusfelt som kompenserer for lukkede sidevegger. Disse sørger for utsikt og mulighet til gjennomlys. Det er utviklet en robust arkitektur grammatikk med markerte detaljer og kraftige inn delinger (vertikale bæresøyler/horisontale elementer) som tillater variasjon.

Midtre del av gavlene har et utenpåliggende horisontalt spileverk - vannbord av tre som henges opp i husets takbjelker og som flukter med ytterkanten av det store takutspringet. Dette bidrar til å redusere inntrykket av store glassfasader - foruten å skjerme mot sol, innsyn, vær og vind. Spilene korresponderer med terrasse rekkverket og fasadeinndelingen forøvrig, elementer som til sammen skaper en tredimensjonal lys-/skyggeeffekt. Dette forsterkes i vinterhalvåret når snøen legger seg på de svakt skråstilte flatene.

Detaljløsningene vil videreutvikles og enkelte fasadetilpasninger, eventuelt også til-pasninger i forhold til terrenget, vil kunne forekomme i detaljfasen.

Taket har en luftet løsning med torv over den varme isolerte delen, mens takutspringene båndtekkes og får et lettere uttrykk. Takvinkelen er 20 grader.

Det benyttes en torvtaksvariant som spiller på dyna mikken mellom tungt/stabilt/ tradisjonelt og lett/ svevende/moderne. Kontrasten mellom tungt torvtak/mørke  yttervegger og et lettere takutspring/renner/opphengte terrassedeler, gjør at disse elementene gjensidig frem hever hverandre visuelt. Natursteinsmurer som «gror» opp av bakken og svevende takutspring/renner utgjør ytterpunktene. Bebyggelsen vil likevel fremstå som jordnær, og det er valgt en fargesammensetning som gir husene et enhetlig og rolig uttrykk.

Ubebygde deler av eiendommen utgjør naturtomt, foruten gjesteparkering og adkomst-veier med grus. Utearealene opparbeides med tilbakeføring av stedlig vegetasjon og steinsetting, samt nødvendige terreng tilpasninger mot Slattavegen. Det settes opp en  tradisjonell skigard som omslutter bebyggelsen og samtidig skjermer mot veien.

Det tas forbehold vedrørende godkjennelse av rammesøknad. Det forbeholdes retten til å endre husplassering, adkoms inkl. parkering, miljøstasjon, støttemurer, gjerder mm.

Slaatta Alpin

Kontakt megler

---

Christian Haatuft

Eiendomsmegler

T: +47 99 72 11 92
E: christian@em1geilo.no


 


 

Powered by Plyo | Visuals by 3D Estate | Concept by Blake